Hírlevél feliratkozás

Visszaélés-bejelentés


TÁJÉKOZTATÓ
a visszaélések bejelentésével összefüggő előírásokról, valamint a kapcsolódó adatkezelési tevékenységrőlJelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az ALUKÖNIGSTAHL KFT (székhelye: 1047 Budapest, Baross u. 91-97.; cégjegyzékszáma: 01-09-074395, képviseli: Oberhuber Monika, Ádám István, Basa Roland és Ing. Christian Krenn ügyvezető) (továbbiakban: Társaság) által létrehozott és működtetett visszaélés-bejelentő rendszerrel (a továbbiakban: VBR) kapcsolatos tájékoztatást kívánja nyújtani a bejelentőknek, valamint az eljárás alá vont személyeknek. 
A Tájékoztató kiterjed a bejelentés megtételének módjára, a jogszerű bejelentésre, a bejelentő jogaira és kötelezettségeire, az eljárás alá vont személy jogaira és kötelezettségeire, valamint a kapcsolódó adatkezelési tevékenységre. Jelen Tájékoztató a Társaság által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható.

I. Kikre vonatkozik a Tájékoztató?
Jelen Tájékoztató vonatkozik mindenkire, aki a VBR rendszerben bejelentést tesz, valamint mindazokra az eljárás alá vont személyekre (amennyiben ilyen beazonosítható), akikkel kapcsolatban a bejelentést megtették, továbbá akik a bejelentés kivizsgálása során közreműködnek.


A VBR rendszerbe az alábbi személyek (a továbbiakban együtt: Bejelentő) tehetnek Bejelentést 

a) a Társaság, mint foglalkoztató által foglalkoztatottak,
b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott
felügyelete és irányítása alatt álló személy, g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h) a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a fenti felsorolásban nem szereplő személy által tett bejelentés kivizsgálását visszautasítsa.

II. Mi a VBR rendszer célja?
A Társaság a VBR rendszert annak érdekében üzemelteti, hogy előmozdítsa az etikus magatartás iránti elkötelezettséget és ösztönözze a kommunikációs kultúrát annak érdekében, hogy a Társaság tevékenysége során felmerülő jogsértésekre már korai szakaszban biztonságosan fény derüljön és a további vagy ismétlődő jogsértések megakadályozhatók legyenek. A Társaság valamennyi vezető tisztségviselőjétől, foglalkoztatottjától és üzleti partnerétől elvárja, hogy a tisztesség és a jóhiszeműség elveit tartsák be. Ha valaki jogellenes magatartásról, vagy visszaélésről szerez tudomást a Társaságon belül, vagy azt érintően, akkor kötelessége segíteni a Társaságot ennek megszüntetésében, a bejelentés megtételével.

III. Milyen cselekmények lehetnek tárgyai bejelentésnek?
A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Bejelentés tárgyát képezheti különösen, de nem kizárólagosan:

Számviteli csalás, Megvesztegetés és a korrupció bármely formája, Adóelkerülés, adócsalás, Pénzmosás, Környezeti károsítás, Termékbiztonsági előírások megsértése, Munkabiztonsági előírások megsértése, Emberi jogok megsértése, Egyenlő bánásmód tilalmába ütköző magatartás.

A fentiektől független személyes sérelmek nem lehetnek tárgyai a bejelentésnek.

IV. A VBR rendszer jellege és működése
A Társaság a 2023. évi XXV. törvény értelmében VBR rendszer üzemeltetésére köteles. A VBR rendszer egy olyan belső bejelentési rendszer, amelyre bejelentést az erre - az ügyvezetés által kijelölt - pártatlan személyen, aktuálisan dr. Soós Mária (a továbbiakban Működtető) keresztül személyesen, a e-mail címen lehet benyújtani. A Bejelentő adataihoz kizárólag a Működtető férhet hozzá. 

Az Alukönigstahl Kft-nél nincs lehetőség anonim bejelentés megtételére. Amennyiben a rendszer anonim bejelentést fogad, a 2023. évi XXV. törvény 22.§ (6) a) pontja értelmében a bejelentés vizsgálata mellőzhető.   

V. A beérkezett bejelentést követő eljárás
A telefonon vagy szóban tett bejelentésről a Működtető haladéktalanul írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Bejelentő számára másodpéldányban átad, a megadott elérhetőségre megküld. Az átadott jegyzőkönyvet a Bejelentő jogosult és köteles áttekinteni, ellenőrizni, szükség szerint helyesbíteni és személyes bejelentés esetén aláírásával elfogadni. Írásbeli bejelentés esetén a kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről a Bejelentő visszaigazolást kap. A Társaság a bejelentéseket köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálni. Ez a határidő különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható, erről a Bejelentőt tájékoztatni kell.

A Társaság a bejelentést előzetesen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a bejelentés alapján VBR vizsgálat lefolytatható-e. Amennyiben nem, akkor erről a Bejelentőt haladéktalanul értesíti. Elsődlegesen a következő esetekben mellőzhető a kivizsgálás:

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (anonim bejelentés),
b) a bejelentést nem az I. pontban meghatározott természetes személy, jogi személy vagy egyéb személy tette meg,
c) a bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban;
e) a bejelentés egyéb belső szervezeti útra tartozik,
f) a bejelentés nem jogszerű.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

a) a Bejelentő a bejelentését a VBR rendszeren keresztül, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint tette meg,
b) a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
c) a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

Ha a bejelentés alapján alkalmas az eljárás lefolytatására, úgy a Társaság jogosult a Bejelentőt megkeresni, amennyiben további információ beszerzése szükséges. 

A Társaság a vizsgálatot saját belső eljárásrendje alapján, teljeskörűen és pártatlanul folytatja le, majd a vizsgálat alapján, amennyiben a jogellenesség igazolást nyert, a szükséges intézkedéseket meghozza. 

VI. Tájékoztatás a Bejelentők számára

A visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a bejelentés kezelésére vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokról. A jelen Tájékoztató tartalmazza a bejelentési eljárással és esetleges jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Felhívjuk a Bejelentők szíves figyelmét arra, hogy a rosszhiszemű bejelentés munkajogi, polgári jogi és adott esetben büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. Erre tekintettel a Bejelentő a bejelentés megtételével kijelenti, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi. Amennyiben a bejelentés rosszhiszeműnek bizonyulna és szabálysértés vagy bűncselekményt valósít meg, úgy a Bejelentő adatai az illetékes szabálysértési- és/vagy bűnüldöző hatóságnak átadásra kerülhetnek, illetve amennyiben a bejelentés másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okoz, úgy a Bejelentő adatai ezen személynek a kérelmére kiadhatók. 

A Bejelentők személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.

A Működtető a bejelentés kivizsgálásának megtörténtéről, vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak nem kell kiterjednie a bejelentés terheltjének személyes adatára, továbbá a vele szemben alkalmazott intézkedésre, annak jellegére, továbbá a vizsgálat részleteire, melyek bizalmas adatnak minősülnek.

VII. Titoktartás
A személyazonosságát felfedő Bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait kizárólag a kivizsgálásban érintett jogosultak ismerhetik meg. A személyes adatok kezelésére és tárolási idejére nézve bővebb tájékoztatás a munkavállalói adatvédelmi szabályzat és az adatkezelési szabályzat partnerek részére elnevezésű dokumentumokban található. 

VIII. A Bejelentő védelme
A Társaság a jóhiszeműen és jogszerűen eljáró Bejelentők számára a hátrányos intézkedésekkel szemben védelmet biztosít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a hátrányos munkajogi intézkedéseket, szerződés lezárására tett intézkedéseket, közvetett intézkedéseket, stb. 
A védelem megilleti a Bejelentőn kívül azokat a személyeket is, akik a jogszerű bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújtottak a bejelentés megtétele során, ideértve a Bejelentő munkatársait és családtagjait is. A bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A bejelentő erre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

A védelem nem illeti meg a Bejelentőt, ha

a) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
b) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
c) a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatás-szerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a bejelentés megtétele során a bírói ítélkezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
e) bejelentésével a büntetőeljárási szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
f) a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.

A nem jogszerű, rosszhiszemű bejelentést tevő Bejelentőt a védelem nem illeti meg, az eset összes körülményének függvényében az ilyen Bejelentővel szemben munkajogi vagy egyéb jogkövetkezmény alkalmazható.

Az állam a Bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint. Ebben a körben a Bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást nyújt a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, Panasztörvény szerinti szabályokról, a bejelentők Panasztörvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.

IX. A bejelentéssel érintett személyre vonatkozó tájékoztatás
A bejelentésben érintett egyéb személyt (pl. vizsgálat alá vont személyt) a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

X. Jogorvoslati lehetőségek
A Társaság határozatának ismeretében az érintettek a határozatról szóló értesítést követő 15 napon belül, de legfeljebb 6 hónapon belül a Működtetőnél  kezdeményezhetik a döntés felülvizsgálatát különösen akkor, ha a Társaság határozatának meghozatalát követően addig nem ismert, lényeges, új információ áll rendelkezésükre.

A döntés ellen egyéb jogorvoslati lehetőség nincs. A döntés alapján meghozott intézkedésekkel szemben a hatályos jogszabályi előírások által lehetővé tett lépéseket lehet megtenni (például polgári jogi vagy munkajogi bírósági eljárás kezdeményezése).

XI. Személyes adatok kezelése a belső, valamint a partnerek részére készült adatkezelési szabályzatban foglaltak szerintBudapest, 2023.12.08